آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره (11) الحاقی به ماده (100) قانون شهرداری جهت محاسبه جرایم آراء قطعی             

   کمیسیون ماده  صد شهرداری خمینی شهر

اجرا از سال 1401

گزارش تصویری