• نظارت بر کلیه ساختمان ها و سازه هایی که در شهر احداث می شوند
  • جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی
  • حفظ اموال و دارائی شهر
  • اجراء آراء کمیسیون ماده 100
  • صدور پروانه ساختمان
  • اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
  • حفظ فضای سبز.

گزارش تصویری