منشور اخلاقی

منشور اخلاقی کارکنان شهرداری خمینی شهر

ما کارکنان شهرداری خدمتگزارم مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن
آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

  • شهروند مداری، احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان با صحت، دقت و سرعت، بی طرفی، شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی
  • رعایت نظم، آراستگی، پوشش ظاهری منطبق با ارزش های دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار
  • رعایت اصول قانونگرایی، وجدان کاری، تعهد سازمانی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و عدم سواستفاده از موقعیت شغلی
  • امانت داری ، حفظ اسرار و اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال و آینده در انجام تمامی وظایف و اتخاذ تصمیمات
  • پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت، صراحت، صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی ، تهمت، غیبت و خبرچینی
  • مشارکت جویی، انتقاد پذیری و انتقال دانش، تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان
  • صرفه جویی، حفط بیت المال و جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری
  • کوشش مداوم برای ارتقا دانش  و مهارت های شغلی و مطالعه، تحقیق، نوآوری و خلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات
  • وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع

گزارش تصویری