سید علیرضا ابطحی (معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی)

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

 

شرح وظایف

  • سیاستگذاری، برنامه ریزی  و نظارت بر امور اداری و مالی و توسعه مدیریت ، بهره وری و سرمایه انسانی و منابع شهرداری
  • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های استخدامی، آیین نامه ها  و مقررات استخدامی
  • نظارت بر وصول درآمد
  • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
  • نظارت برتامین امکانات و  حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات مالی شهرداری
  • تامین و ارایه خدمات پشتیبانی شهرداری
  • تبیین راهبردها، برنامه توسعه و برنامه و بودجه سالیانه شهرداری
  • برنامه ریزی به منظور جذب، نگهداری، بکارگیری و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری

 

             031-33646101                 خمینی شهر - میدان قدس - ساختمان مرکزی شهرداری - طبقه اول

گزارش تصویری