• نظارت بر دارائی های منقول و غیر منقول شهرداری و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
  • تنظیم بودجه، بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه
  • اجرای معاملاتی همچون خرید و فروش منقول و غیر منقول با رعایت و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها
  • اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن

گزارش تصویری