• احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی، کشتارگاه، بوستان ها – پارک ها –انواع فضاهای سبزشهری.
  • طراحی و احداث باغ های عمومی

گزارش تصویری