• توسعه آموزش عمومی
  • تاسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی همچون تاسیس بنگاه حمایت از مادران. تاسیس نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه ، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، موزه ها و غیره
  • آمارگیری از امور مربوط به شهر، موالید و متوفیات
  • مشارکت در حفظ ابنیه و آثار تاریخی شهر و ساخت مساجد و غیره

گزارش تصویری