اسامی کمیسیون فرهنگی (سال دوم شورای ششم)

 

 

  • محسن صادقی        کارشناسی علوم سیاسی
  •             زهرا حاجی هاشمی     

  • الهه شیروی              کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  • منیژه مردانی   کارشناسی ارشد مدیریت

 

 

  •  مرتضی سالمی   کارشناسی ارشد نهج البلاغه     

  • سید حسن دیباج   کارشناسی مهندسی شبکه کامپیوتری
  • محمد آقایی  کارشناس اقتصاد و  کارشناسی ارشد روانشناسی (عمومی)

 

گزارش تصویری