• ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابرچ
  • اقدام برای حفظ شهر در برابر خطر سیل، حریق، دیوارهای شکسته، چاه ها و چاله های واقع در معابر و …
  • احداث اماکن عمومی برای خرید و فروش ارزاق و پارکینگ عمومی و غیره
  • احداث خیابان، آسفالت نمودن معابر و پیاده روها و کوچه های عمومی و …

گزارش تصویری