اسامی اعضای کمیسیون عمران (سال دوم شورای ششم)

 

  • سید حسن دیباج   کارشناسی مهندسی شبکه کامپیوتری
  • محمد آقایی  کارشناس اقتصاد و  کارشناسی ارشد روانشناسی (عمومی)

 

  • منیژه مردانی   کارشناسی ارشد مدیریت

  • قدمعلی ابراهیمی نیا    کارشناسی راهنمایی و مشاوره

  • اصغر خوش اخلاق       کارشناسی ارشد محیط زیست                                                                                        
  • الهه شیروی              کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  • محسن صادقی        کارشناسی علوم سیاسی

گزارش تصویری