بارالها، توفیقی عطافرما که غیر از طریق تو راه نپوئیم وجزء رضای تو طلب نکنیم. انجام خدمت نعمتی است عظیم که بدون توفیق و خواست الهی مقدورنگردد و موفقیت در انجام کارها مگردرسایه همکاری و همدلی همراهان وهمکاران و علی الخصوص شهروندان میسر نباشد.

اینجانب  با عنایت خداوندمتعال همراه وهمدوش با شورای اسلامی شهر، حمایت مردم فهیم وشریف عزم راسخ داشته تا شهری درخور و شایسته از همه جهات برای شهروندان ایجاد نمائیم.

امیدواریم درسایه توجهات الهی وحمایت مسئولین و همراهی وهمدلی شما همشهریان مهربان ودلسوزدرآینده شاهدخدمات بیشتروبهتروشکوفائی هرچه تمام تر شهر خمینی شهر باشیم.

علی اصغر حاج حیدری

شهردار خمینی شهر

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.

گزارش تصویری