• نظافت و نگاهداری و تسطیح معابر، مجاری آب و فاضلاب، تأمین آب و روشنائی.
  • نظارت بر امور بهداشتی ساکنین شهر و همکاری با بهداری در اجرای واکسیناسیون.
  • ممانعت از تکدی گری
  • احداث مکان ها و ساختمان های مورد نیاز مناطق شهری. از قبیل رخشویخانه و سرویس بهداشتی، حمام عمومی و خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر
  • نظارت بر رعایت بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها

گزارش تصویری