اسامی شهرداران از تاسیس بلدیه سده تا دور ششم شورای شهر خمینی شهر

اسامی شهرداران:


1 حبیب الله خان وفایی 1310 1328
2 حسین شکوه -
3 حیدرعلی اشرفی دیپلم 1332 -
4 احمد خلیل - -
5 رضا شاهین دیپلم 1334 -
6 احمد رستمی لیسانس 1336 -
7 امیرحسین امینی دیپلم 1337 -
8 محمدتقی میمندار دبیلی - 1338 -
9 حیدرعلی اشرفی دیپلم 1340 -
10 علی مهرابی دیپلم 1342 -
11 عباسعلی صفاییان لیسانس 1349 -
12 احمدرضا روحانی لیسانس 1352 -
13 حسین سامانیان لیسانس 1354 -
14 جواد خیری لیسانس 1355 -
15 سیدمهدی صدیقی دیپلم 1356 -
16 حیدرعلی اشرفی دیپلم 1357 -
17 بهاءالدین میرزایی مهدی 26/5/21 لیسانس 1357 25/11/58
18 سید اصغر لوح موسوی سیدجواد 30/3/11 لیسانس 1359 13/11/59
19 اصغر ابراهیمی - - دیپلم 1361 6/4/62
20 علیرضا نصر اصفهانی - - لیسانس 1362 28/2/63
21 فیض ا... مویدی میردامادی سید یحیی 1329 لیسانس 1363 3/4/64
22 سیروس اسدی اسکندری آقاجان 32/5/15 لیسانس 1363 22/5/54
23 ناجح پامناری صادق 32/2/12 لیسانس 1364 2/7/68
24 قاسم حسینی احمد 1328 دیپلم 1368 7/6/70
25 علی محمد رضوانی حیدرقلی 1326 دیپلم 1370 5/4/72
26 منصور نجفی حسین 1335 دیپلم 1372 9/7/74
27 غلامرضا حسین پور علی محمد 35/8/1 لیسانس مدیریت 1374 24/4/76
28 ناصر نفری شکرا... 41/10/1 لیسانس 1376 18/3/78
29 محمود عابدی رضا 38/12/2 لیسانس 1378 11/2/82
30 عباس کمالی عبدالحسین 34/12/2 لیسانس 1382 -
31 مهدی مختاری احمد سرپرست لیسانس 15/7/85 15/11/85
32 علیرضا خامسی پور حسن 1338 لیسانس 15/11/85 29/3/86
33 محمد شرفا محمدرضا سرپرست لیسانس 29/3/86 1/9/86
34 عزیزا... پورکاظم علی 1340 فوق لیسانس 1/9/86 4/90
35 محمد شرفا محمدرضا فوق لیسانس 5/90 12/6/92
36 علی اصغر حاج حیدری فوق لیسانس  13/6/92 --------

گزارش تصویری