مراکز خدماتی :

  • پمپ بنزین دستگرد و کهندژ
  • سالن بحران ( بزرگترین سالن سرپوشیده خمینی شهر)