شرح وظایف:

1- شفافيت كامل منطقه و تسلط به بلوك ها و نقشه هاي GIS
2- بروزرساني و اصلاح كليه ملك هاي بازديد شده توسط كارشناسان بازديد در برنامه نوسازي
3-تنظمم و صدور كد نوسازي براي ملك هاي مميزي شده و همچنين آپارتمان و ارجاع به واحد بايگاني
4- صدور و دريافت فيش نوسازي براي چاپ نقشه هاي GIS براي تحويل به مراجعين
5- صدور فيش هاي نوسازي به صورت يارانه اي و دستي
6- كنترل و هماهنگي براي چاپ و توزيع فيش هاي انبوه سازي در پايان هر سال
7- هماهنگي و ارجاع نقشه هاي بلوك به مامورين توزيع و رفع مشكلات در پايان هر سال
8- بررسي و اصلاح فيش هاي هاي برگشتي توزيع شده در پايان هر سال
9- ثبت وصولي تمامي فيش هاي پرداخت شده
10- تاكيد و الزام نمودن واحد بايگاني بابت بروزرساني اسكن فيش هاي پرداختي بر روي پرونده هاي مالكين
11- تيهه آمار به صورت ماهيانه براي ارجاع به مدير منطقه