لیست مراکز بهداشتی منطقه یک به شرح زیر است :

  • بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی واقع در خیابان بوعلی 
  • بهداری سپاه واقع در بلوار شهید اشرفی اصفهانی