عمران شهری

برنامه های عمرانی شهرداری درشش ماه دوم-بخش ۶

برنامه های عمرانی شهرداری درشش ماه دوم-بخش ۶

آزادسازی، زیرسازی، جدول گزاری و آسفالت بلوار شب بوآزادسازی و آسفالت خیابان بسیج در کرتمانکمک به احداث ورزشگاه هرستان، آسفالت ریزی در هرستانآزادسازی در منطقه جوادیه و اتصال به بلوار صفاییهآسفالت ریزی در محله جوادیهآسفالت ادامه مطلب

برنامه های عمرانی شهرداری درشش ماه دوم-بخش ۵

برنامه های عمرانی شهرداری درشش ماه دوم-بخش ۵

مجموعه عملیات ایمن سازی بلوار سردار شهید سلیمانی و تبدیل آن از یک جاده بیرون شهری به جاده درون شهریبرنامه ریزی جهت حذف دیوار کمربندی و تبدیل آن به میدان آمادگی جهت اعلام ممنوعیت تردد ادامه مطلب