دیدار تعدادی از دوست داران طبیعت و دوچرخه سواران با شهردار