قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

۱ سال پیش
مدیریت

ماده ۵۵ قانون شهرداریها

در ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظایف شهرداری‌ها به طور واضح و مشخص بیان شده است. برخی از مهم‌ترین وظایف شهرداری مطابق با این ماده عبارتند از: ایجاد خیابان‌ها و کوچه ها، تنظیف و نگهداری و ادامه مطلب