شهرداری خمینی شهر

پروژه های عمرانی احداث شده

ساخت میادین
ساخت میادین

میادین احداث شده: امام رضا(ع) – صهری – غدیر – پاکبان – صفائیه – معلم – امام حسن (ع) و امام حسین (ع) جوی آباد – قمر بنی هاشم (ع) – کاج – امام حسن(ع) اندآن – ساعی – پروین – ایثار – امام علی(ع) دستگرد – امام علی(ع) هرستان – جانبازان   زیبا سازی میادین: امام خمینی (ره) – آزادی – شهدا - قدس

امورزیربنایی و حمل و نقل شهری - اخبار
امورزیربنایی و حمل و نقل شهری - اخبار

در این قسمت اخبار مربوط به امور زیربنایی و حمل ونقل شهری قرار میگیرد.

امورزیربنایی و حمل و نقل شهری - اخبار
امورزیربنایی و حمل و نقل شهری - اخبار

در این قسمت اخبار مربوط به امور زیربنایی و حمل ونقل شهری قرار میگیرد.

امورزیربنایی و حمل و نقل شهری - اخبار
امورزیربنایی و حمل و نقل شهری - اخبار

در این قسمت اخبار مربوط به امور زیربنایی و حمل ونقل شهری قرار میگیرد.

این قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده است

قالب جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102