معاونت امور زیر بنایی - دفتر فنی

دراینجا اطلاعات مربوط به دفتر فنی و نظارت پروژه ها قرار میگیرد

معاونت امور زیر بنایی - آسفالت

در اینجا اطلاعات مربوط به دریافت گزارش خرابی آسفالت و اجرای آسفالت قرار میگیرد

معاونت امور زیر بنایی - حفاری

دراینجا اطلاعات مربوط به حفاری و انشعابات خدمات رسان ها قرار میگیرد.

معاونت امور زیر بنایی - تاسیسات

در اینجا اطلاعات مربوط به جابجایی تیر برق و نصب چراغ راهنمایی و مکانیکی و الکتریکی قرار میگیرد

معاونت امور زیر بنایی - ترافیک

در اینجا اطلاعات مربوط به ترافیک قرار میگیرد

معاونت امور زیر بنایی - کمیته

دراینجا اطلاعات مربوط به کمیته قرار میگیرد

معاونت امور زیر بنایی - شورا

در اینجا اطلاعات مربوط به شورا  قرار میگیرد

معاونت امور زیر بنایی - امانی

در اینجا اطلاعات مربوط به امانی قرار میگیرد

پروژه های شاخص

این قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده است

قالب جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102