سوال های متداول منطقه دو

سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  سوال های متداول منطقه دو  

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات منطقه دو

آیین نامه

آیین نامه

بخشنامه

بخشنامه منطقه دو

مدیر منطقه دو
مدیر منطقه دو

مهندس سعید حاج هاشمی

دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری

سوابق کاری : مسئول واحد طراحی ،معاون شهرسازی،مدیر منطقه یک و مدیر منطقه دو

سخن مدیر منطقه

شهرداری خمینی شهر طی چند سال اخیر با اجرای صدها پروژه عمرانی و فرهنگی شامل احداث میادین ، بلوارها، پارک ها، مناطق گردشگری، ساختمانهای عمومی، پیاده رو سازی ها و برگزاری جشن ها و مراسمات گوناگون، خدمات چشمگیری را به شهروندان فهیم و قدرشناس ارایه نموده است.

این قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده استاین قالب توسط شرکت بهینه پرداز ترنیان ایجاد شده است

قالب جدید سایت را چگونه ارزیابی میکنید؟
Captcha
آدرس :

استان اصفهان خمینی شهر، میدان قدس


کدپستی:

8413711111


تلفن تماس:

03133646102