همانگونه که در جلسه اخیر شهردار محترم ، ریس محترم شورای اسلامی و مدیر منطقه دو شهرداری با اعضای هیات مدیره اتحادیه سنگبران منطقه دو شاخ مطرح گردید، روند آزادسازی های خیابان حافظ با اجرای یک مورد آزادسازی کاگاه قدیمی پیگیری شد تا با تکمیل آزادسازی ها در مرحله اول زیرسازی و جدول گذاری ضلع جنوب خیابان آغاز گردد و همچنین طی نصب دو بنر تبلیغاتی در محل از کلیه مالکین محترم جهت توافق دعوت بعمل آمده است.