در این قسمت اطلاعات مربوط به معاونت شهرسازی نقشه برداری قرار میگیرد.