شهردار خمینی شهر : فصل جدیدی از تعامل و همکاری شهرداری  با دانشگاههای شهرستان فراهم شده است

 

به گزارش تصویری توجه کنید:

  • مصاحبه تصویری شهردار خمینی شهر

نوشتن دیدگاه