در این قسمت اخبار مربوط به امور زیربنایی و حمل ونقل شهری قرار میگیرد.