1-بازار روز ميدان نماز منظريه

2- سالن ورزشي كارگران  ( تلاش )منظريه

3-سالن ورزشي خيابان مهستان

4- سالن ورزشي  انقلاب

5- استخر غدير