حدود 16000 خانوار برابر با حدود 70 هزار در محدوده منطقه چهار زندگي مي كنند.