محلات اين منطقه عبارتند از : هفتصد دستگاه، ارغوان، تفكيكي جانبازان، كوي صبا، كوي سپاهان، كوي چهل دستگاه، محلات 1 تا 4 غرب پادگان امام حسين (ع) كه به منظريه موسوم هستند.محلات 7 و 8 منظريه، زمين هاي پرديس ، زمين هاي فرمانداري و زمين هاي C ،B ،A شهرداري ، كوي مهستان ، كوي وليعصر (عج)، كوي كارمندان ، آپارتمانهاي مسكن مهر ، مسكن ادارات و مسكن مهر قديم