شرح وظایف:

1- محاسبات صدور پروانه هاي ساختماني ( مسكوني، تجاري ، صنعتي، كارگاهي، اداري ، آموزشي ، ورزشي و غيره )
2- محاسبات عوارض صدور گواهي عدم خلاف ، پايانكار و تسويه حساب
3- محاسبات عوارض پاسخ استعلام نامه هاي اداري ( بانك ، آب ، برق ، گاز ، بانك، دفترخانه، اداره ثبت و غيره )
4- محاسبات عوارض پرونده هاي مطروحه در كميسيون هاي ماده صد و تجديد نظر