شرح وظایف: 

1- پيش نويس كليه پاسخ استعلام ها اعم از اداره ثبت، بانك، دفترخانه، پيش نويس پروانه ، پيش نويس پايانكار، عدم خلاف، پيش نويس پايانكار ، آب ، برق و گاز
2- ثبت و اسكن نامه هاي وارده و صادره در دبير خانه منطقه
3- تهيه و تنظيم كليه مكاتبات اداري ، كنترل و نظارت بر حسن انجام كار
4- تهیه فتوکپی و ارجاع نامه های وارده به شهرداری به دوایر مربوطه
5- تهیه گزارشات، آمار و اطلاعات لازم براي ارجاع به مدير منطقه ، مديريت و برنامه ريزي استانداري و شهرداري مركزي
6- کنترل و نظارت بر ورود و خروج، مرخصی و ماموریت پرسنل