شرح وظایف:

1-دريافت عوارض و جرايم ساختماني مربوط به پرونده ها براي تاييد و صدور پروانه ساختمان ، پايانكار ، عدم خلاف ، آب ، برق ، گاز ، بانك، دفتر خانه و غيره
2-دريافت عوارض خودرو
3-پيگيري پرونده هاي داراي بدهي براي ارسال به كميسيون هاي مربوطه
4- پيگيري چك هاي برگشتي
5- درج وصولي فيش ها در دفاتر اسناد مالي
6 - تيهه آمار به صورت ماهيانه براي ارجاع به مدير منطقه