شرح وظایف :

1-ارجاع نامه هاي اداري به دواير ذيربط
2- هماهنگي بين واحد هاي منطقه
3- امضاء نامه هاي صادره در غياب مدير منطقه
4- پاسخگويي به مراجعان و حل و فصل نمودن مشكلات آنها
5- بررسي پرونده ها و اعضاء فرم هاي ارجاع به كميسيون هاي ماده صد و تجديد نظر
6- امضاء آراي كميسيون ها براي ابلاغ به مالكين
7- كنترل ورود و خروج پرسنل ، مرخصي ها و ماموريتها
8- شركت در جلسات كميته اولويت بندي و طرح تفصيلي