1-بيمارستان 9 دي

2- مركز بهداشت  خيابان شهيد مدني غربي

3- مركز بهداشت  خيابان پيمان منظريه

4- مركز بهداشت  خيابان فرهنگ منظريه

5- مركز بهداشت  هفتصتد دستگاه

6- مركز بهداشت  خيابان شيهد مدني غربي

7- دندانپزشكي  غدير

8- دندانپزشكي آبان منظريه