1-چشمه لادر
2- چشمه حسن و حسين
3- قصر سحر آميز ( محل بازي كودكان و نوجوانان)
4- پارك جنگلي
5- پارك بهشت
6- پارك شهروند
7- پارك ساحلي