محلات :

جوی آباد قدیم

جوی آباد بختیاریها 

جعفر آباد 

دستگرد ( خیابان بسیچ )

 وازیچه ( خیابان نبوی منش )

 دو محله جدید مجموعه مس سرچشمه و مجموعه ساوج

و نیز قسمتهایی از دستگرد جدیداً به محدوده منطقه سه اضافه شده اند.