بناهای شاخص :

برج جوی آباد قدیم ، حمام جوی آباد ، باغ های سرسبز قلعه فروشان ( در دامنه کوه آتشگاه )

مرکز رفاهی تفریحی باغ فردوس