این منطقه
- از شمال به بلوار جمهوری اسلامی و بلوار ابوالبرکات
- از شرق به بلوار شهید مطهری و خیابان امام خمینی و بلوار امیرکبیر
- از جنوب به بلوار الغدیر
- از غرب به شهرهای کوشک و اصغرآباد
محدود می باشد.

به بیان دیگر منطقه دو در شمال با منطقه چهار خمینی شهر ، در شرق با منطقه یک خمینی شهر ، در جنوب با درچه و روستای قلعه امیریه و در غرب با کوشک و اصغرآباد همسایگی دارد.