لیست مراکز تفریحی منطقه یک شهرداری خمینی شهر

پارک سلامت اندوان
پارک هرستان
پارک برج کبوتردستگرد
پارک گلدیس
پارک سه راه معلم
پارک مقابل مسجد امام حسین (ع)