چند محله با قدمت زیاد در این شهر وجود دارد.


1. ورنوسفادران (شامل باولگان، گاردر و کوشکباج)
2. خوزان (شامل محله‌های کووز، فتح‌آباد و شمس‌آباد)
3. فروشان (شامل محله‌های آنفلکا و شترگلو)
4. اندآن
5. هرستان
6. کهندژ
7. دستگرد قداده
8. اسفریز

 

از بخش‌های صنعتی و کارگاهی آن می‌توان مورد زیر را نام برد:

منطقه صنعتی خوشاب