توضيحاتي پيرامون شهرداري منطقه چهار :

شهرداري منطقه چهار از شمال به كوههاي صلا، چشمه لادر و كوه سياه ، از شرق به دانشگاه صنعتي و اصفهان از جنوب به بلوار آزادگان، بلوار جمهوري اسلامي و خيابان ابوالبركات و خط لوله گاز ( كه ادامه آن به سمت دوشاخ مي رود) و از غرب به كوه سياه و محدوده شهر گلدشت منتهي مي شود .مساحت كل اين منطقه 849 هكتار است و محدوده خدماتي آن به جزء دانشگاه صنعتي 500 هكتار است.

بودجه: بودجه شهرداري خميني شهر در سال 1398 مبلغ 1.000.000.000.000 ريال مي باشد كه سهم اين منطقه از بودجه يكساله مبلغ 128.500.000.000 ريال مي باشد.