- از شمال به : بلوار آزادگان
- از جنوب به : بلوار آتشگاه
- از شرق به : رینگ حفاظتی شهر اصفهان ( خیابان لوله 1400 )
- از غرب به : خیابان شهید مطهری – خیابان امام شمالی و جنوبی – بلوار امیرکبیر تا سه راه آتشگاه