در این قسمت مطالب مربوط به امور زیر بنایی قرار میگیرد