دسته‌بندی نشده

تصویر پیدا نشد

چارت سازمانی

شهرداری خمینی شهر از پنج معاونت تشکیل شده است: • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی• معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری• معاونت شهرسازی• معاونت خدمات شهری• معاونت امور فرهنگی، اجتماعی ورزشی

سامانه ثبت سفر های خانوار

سامانه ثبت سفر های خانوار

برای ورود کلیک کنید شهروند گرامی با ثبت سفرهای روزانه خود و خانواده گرامیتان در سامانه ثبت سفرهای خانوار یاریگر شهرداری خمینی شهر در برنامه ریزی هر چه بهتر برای شهری مدرن و پیشرو باشید. ادامه مطلب

تصویر پیدا نشد

مزایده

  آگهي تجديد مزايده  (چاپ.  اول/چاپ دوم):  شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزايده  بامشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مزايده : فروش  چوب  خشك و مصالحي -مهلت ارائه پيشنهادهاي مزايده:پايان وقت اداري روزچهار شنبه مورخ ادامه مطلب