آمار شهر

آمار شهر

آمار شهر

سرزمین و آب و هوا تعاریف و مفاهیم شهر: منظور از شهر، هر یک از نقاط جغرافیایی است که داراي شهرداري باشد. منطقه: عبارت است از محدوده درون شهری که شامل چندین محله (ناحیه) می‌گردد. ادامه مطلب