مدیریت

خیابان چهل روزه

خیابان چهل روزه

جاده می پیچد و چند پسر دوچرخه سوار از پسِ پیچ بعدی نمایان می شوند و مثل برق از کنارمان می گذرند. اگرچه تمام توانشان را روی رکاب پیاده می کنند اما گویی حریف این ادامه مطلب

مزایده

مزایده

شهرداري خميني شهر در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره ۶۶۵-۴۹/ش مورخ ۹۹٫۷٫۲۱شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش حدود ۱۰۰ تن چوب كاج با قيمت پايه ۲۲٫۰۰۰ ريال به ازاي هر كيلوگرم از ادامه مطلب

مزایده

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  694-49/ش مورخ  99.7.27 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد سه قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.   ادامه مطلب