چارت سازمانی
 • چارت سازمانی

  شهرداری خمینی شهر از پنج معاونت تشکیل شده است:

  • معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
  • معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
  • معاونت شهرسازی
  • معاونت خدمات شهری
  • معاونت امور فرهنگی، اجتماعی ورزشی