مزایده

مزایده

مزایده

شهرداري خميني شهردر نظردارد با توجه به مصوبه شماره  694-49/ش مورخ  99.7.27 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش تعداد سه قطعه زمين با كاربري مسكوني به شرح جدول ذيل از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد.  

رديفكاربريشماره قطعهمساحت-مترمربعآدرسقيمت پايه هر متر مربع (ريال)۵% سپرده واريزي شركت درمزايده(ريال)
۱ مسكوني۱۳۰ 180.80 بلوار پاسداران شرقي ،تفكيكي شرق ترمينال۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰۶۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ مسكوني۲۹۰ 134.30 بلوار پاسداران شرقي ،تفكيكي شرق ترمينال۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰۵۰۳٫۶۲۵٫۰۰۰
۳ مسكوني۴۸۱ 182.90 بلوار پاسداران شرقي ،تفكيكي شرق ترمينال۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۶۴۰٫۱۵۰٫۰۰۰

الف شرايط شركت كنندگان :

  رعايت آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي و  قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت و شهرداريها در معاملات دولتي و شهرداريها 

داراي توان مالي ارائه ۵% مبلغ پايه فروش جهت شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز مبلغ مربوطه به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۱۰۲۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه خميني شهر بنام شهرداري

ب: نحوه شركت در مزايده:

– ۱متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت اخذ فرم درخواست ، مشخصات و ديگر مدارك مربوطه تا پايان وقت اداري روز يكشنبه  99.10.14 به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند .

متقاضيان بايد پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۹۹٫۱۰٫۱۵ طبق مدارك دريافت شده (موضوع بند يك) در دو پاكت جداگانه (الف و ب )لاك و مهر شده در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

پاكت الف : محتوي مدارك مربوطه (كه كلاَ بايد به امضا و مهر شركت كننده برسد )و اصل اوراق سپرده (فيش بانكي يا ضمانت بانكي )

پاكت ب : محتوي پيشنهاد خريدار (با توجه به فرم پيشنهاد قيمت )كه با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضا و مهر خريدار رسيده باشد.

پيشنهادات رسيده در ساعت ۱۰ روز سهشنبه مورخ ۹۹٫۱۰٫۱۶ در كميسيون عالي معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده و يا نماينده آن با هماهنگي قبلي دركميسيون بلا مانع است .

به پيشنهاد هاي مبهم مخدوش و مشروط و فاقد سپرده و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است .

چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداري كند سپرده او به نفع شهرداري ضبط گرديده و نفر بعدي برنده مزايده خواهد بود و چنانچه نفر دوم از انجام معامله خودداري كند سپرده او ضبط خواهد شد.

برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته جهت انجام مراحل انعقاد قرارداد به شهرداري مراجعه نمايد.

ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

هزينه هاي درج آگهي ماليات و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *