مزایده

مزایده

مزایده

شهرداري خميني شهر در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره ۶۶۵-۴۹/ش مورخ ۹۹٫۷٫۲۱شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش حدود ۱۰۰ تن چوب كاج با قيمت پايه ۲۲٫۰۰۰ ريال به ازاي هر كيلوگرم از طريق آگهي مزايده  اقدام نمايد.  

الف شرايط شركت كنندگان :

۱- رعايت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت و شهرداريها در معاملات دولتي و شهرداريها

۲- داراي توان مالي ارائه ۵% مبلغ پايه فروش ( ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال) جهت شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز مبلغ مربوطه به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۱۰۲۰۰۱  نزد بانك ملي شعبه خميني شهر بنام شهرداري

ب: نحوه شركت در مزايده :

۱-متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت اخذ فرم درخواست ، مشخصات فني و ديگر مدارك مربوطه تا پايان وقت اداري روز

سه شنبه ۹۹٫۹٫۱۱به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند .

۲- متقاضيان بايد پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ ۹۹٫۹٫۱۲طبق مدارك دريافت شده (موضوع بند يك) در دو پاكت جداگانه (الف و ب )لاك و مهر شده در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند .

پاكت الف : محتوي مدارك مربوطه (كه كلاَ بايد به امضا و مهر شركت كننده برسد )و اصل اوراق سپرده (فيش بانكي يا ضمانت بانكي )

پاكت ب : محتوي پيشنهاد خريدار (با توجه به فرم پيشنهاد قيمت )كه با عدد و حروف خوانا نوشته شده و به امضا و مهر خريدار رسيده باشد .

۳- پيشنهادات رسيده در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹٫۹٫۱۳در كميسيون عالي معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد حضور پيشنهاد دهنده و يا نماينده آن با هماهنگي قبلي دركميسيون بلا مانع است .

۴٫   به پيشنهاد هاي مبهم مخدوش و مشروط و فاقد سپرده و آنهائيكه خارج از موعد مقرر برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۵٫ شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است .

۶٫ چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداري كند سپرده او به نفع شهرداري ضبط گرديده و نفر بعدي برنده مزايده خواهد بود و چنانچه نفر دوم از انجام معامله خودداري كند سپرده او ضبط خواهد شد.

۷٫ برنده مزايده موظف است ظرف مدت يك هفته جهت انجام مراحل انعقاد قرارداد به شهرداري مراجعه وظرف ده مدت روز نسبت به حمل اقدام نمايد.

۸ .ساير اطلاعات وجزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

۹٫   هزينه هاي درج آگهي ماليات بر ارزش افزوده ،بارگيري ، حمل و انتقال چوب هاي كاج از محل دپو و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *