قوانین و مقررات صدور پروانه ساختمانی (تجاری و مسکونی)

قوانین و مقررات صدور پروانه ساختمانی (تجاری و مسکونی)


الف ) مدارك لازم :
۱- تكميل فرم درخواست پروانه ساختمان
۲- فتوكپي مدارك مالكيت اعم از :
– سند رسمي
– وكالت نامه
– فتوكپي شناسنامه وكيل قانوني ملك
۳- فتوكپي شناسنامه مالك و مالكين
۴-پرداخت هزينه بازديد


تذكر :
در صورتيكه ملك فاقد سند مالكيت باشد ، بايستي وضعيت ثبتي از اداره ثبت ارائه نمايد و چنانچه پلاك فوق به ثبت نرسيدهباشد ، قولنامه كه به تأييد شوراي اسلامي شهر رسيده باشد به عنوان مدرك مالكيت ارائه خواهد شد . در اين صورت بايستي فرم تعهد محضري كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي گردد ، ارائه گردد و صدور پايان كار منوط به ارائه سند مالكيت مي باشد .


ب ) مسير انجام كار :
۱- تهيه مدارك بند الف و ارائهبه قسمت تشكيل پرونده
۲- تعيين نوبت بازديد
۳- بازديد كارشناس شهرداري از محل وتهيه كارت گذربندي و نقشه هوايي ياطرح تفصيلي
۴- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و اخذ دستورات لازم جهت سير مراحل بعدي
تذكر : در صورتي كه محل با طرح تفصيلي و كد مربوطه مطابقت داشه باشد ، دستور تهيه نقشه صادر ، در غير اين صورت پرونده به گروه كارشناسان ارجاع مي گردد .
۵- ارائه دشتور تهيه نقشه به سازمان نظام مهندسي نجف آباد جهت تعيين مهندس ناظر و طراح
۶- تهيه نقشه و تكميل فرم نظارت توسط مهندس ناظر و مهرو امضاء سازمان نظام مهندسي و همچنين تكميل فرم تعهد كارفرما در يكي از دفاتر اسناد رسمي توسط مالك
۷- ارائه مدرك و نقشه هاي تهيه شده به مسئول شهرسازي و تأييد نقشه ها توسط شهرسازي
۸- ارسال پرونده به واحد محاسبات و تعيين ميزان بدهي
۹- ارسال پرونده به واحد نوسازي وتعيين عوارضات معوقه
۱۰- مكاتبه باسازمان تأمين اجتماعي جهت پرداخت بيمه كارگران
۱۱- پس از پرداخت كليه بدهي ها ، پروانه توسط واحد صدور پروانه صادر خواهد شد .
تذكر : قبل از صدور شناسنامه ساختمان لازم است پيش نويس پروانه به امضاء مسئولين دواير : درآمد ، محاسبات ، طرح تفصيلي و رئيس شهرسازي برسد .


مراحل تفكيك زمين و ساختمان :
اصولاً يك قطعه ملك زماني مي تواند مراحل تفكيك را شروع نمايد كه اولاً حدود اربعه شش دانگ پلاك اوليه مشخص باشد و ثانياً كل شش دانگ چه به صورت ساختمان با شهرداري تسويه حساب نموده باشند .


الف ) مدارك لازم :
۱- فتوكپي اسناد مالكيت شش دانگ
۲- فتوكپي شناسنامه مالك و مالكين
۳- نقشه تفكيك كه به امضاء كليه مالكين رسيده باشد
۴- گواهي پايان ساخت ، پروانه و يا مفاصاً حساب شهرداري در صورت وجود
۵- پرداخت هزينه بازديد


ب ) مراحل انجام كار :
۱- پس از تشكيل پرونده ، تاريخ نوبت بازديد مشخص خواهد شد .
۲- كارشناس شهرداري از محل بازديد و كارت گذربندي محل مورد نظر تكميل خواهد شد .   
3- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و طرح موضوع در صورت عدم وجود بدهي قبلي در گروه كارشناسان جهت تعيين هزينه تفكيك ملك و يا توافق با شهرداري
۴- ارجاع به واحد محاسبات و تعيين ميزان بدهي
۵- پرداخت خق و حقوق بدهي شهرداري و عوارض نوسازي توسط مالك
۶- تأييد نقشه تفكيك بر مبناي ضوابط و اصول شهرسازي و مكاتبه با اداره ثبت اسناد و املاك جهت صدور اسناد مالكيت جداگانه
تذكر ۱ ) حسب قانون منع تفكيك باغات حداقل سطح تفكيك باغات ۲۰۰۰ مترمربع مي باشد .
تذكر ۲ ) حد نصاب جهت تفكيك زمين بصورت مسكوني حداقل ۱۵۰ مترمربع مي باشد  .

 

استعلام بانك و انجام نقل وانتقال


الف ) مدارك لازم :
۱- ارائه برگ استعلام از طرف دفاتر اسناد رسمي و يا بانك
۲- پرداخت هزينه بازديد
۳- پرداخت هزينه بازديد
۴- پروانه ساختمان ، پايان كار ، مفاصا حساب شهرداري


ب ) مسيرانجام كار :
۱- پس از ارائه سند مالكيت و تشكيل پرونده ، در صورت وجود سابقه ، نوبت بازديد تعيين خواهد شد .
۲- بازديد كارشناس فني از محل و تهيه كارت گذربندي و نقشه هوايي و يا طرح تفصيلي و تكميل پرونده
۳- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و اخذ دستورات لازم بعدي
۴- ارجاع پرونده به گروه كارشناسان در صورت لزوم ( نقل و انتقالات باغات و … )
۵- ارجاع به واحد محاسبات و تعيين ميزان بدهي
۶- در صورت پرداخت بدهي شهرسازي و عوارض معوقه نوسازي و قرار گرفتن ملك در طرح هاي عمراني ، جواب استعلام صادر خواهد شد .
۷- در صورت نوسازي بودن ملك و احداث بعد از سال ۱۳۵۸ و عدم وجود سابقه و پروانه ساختماني ، پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع مي گردد .
تذكر : ممكن است پس از تسويه حساب ملك ، جواب استعلام جهت بانك به علت واقع شدن در طرح و يا مسير صادر نگردد ولي با قيد وقوع در طرح و يا مسير ( در صورت عدم صدور رأي تخريب توسط كميسيون ماده صد ) با اخذ تعهد محضري جواب دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد شد .
لذا افرادي كه قصد به رهن گذاردن ملك و اخذ وام از بانك را دارند ، با توجه داشته باشند كه قبل از انجام مراحل اوليه به واحد شهرسازي و در خصوص طرح و گذربندي پلاك مورد نظر اطلاع كامل حاصل نمايند .


مراحل تمديد پروانه ساختمان ، تأييد سفت كاري ( عدم خلاف ) ، اصلاح نقشه ، صدور پايان كار :


الف : مدارك لازم :
۱- تكميل فرم مربوطه
۲- ارائه پروانه ساختمان
۳- فيش هزينه بازديد
۴-  تكميل فرم شروع و پيشرفت عمليات ساختمان توسط مهندس ناظر
ب : مسير انجام كار :
۱- پس از ارائه موارد بند الف ، نوبت بازديد مشخص مي گردد .
۲- بازديد از محل توسط مأمور بازديد و تكميل كارت گذربندي
۳- ارائه پرونده به مسئول شهرسازي و اخذ دستورات لازم جهت سير مراحل بعدي
۴- كنترل زيربناي احداث شده و مطابقت آن باموارد مندرج در شناسنامه ساختمان


تذكر :
۱-در صورتي كه بناي احداثي ، مازاد بر پروانه ساختماني باشد و يا گذربندي يا ابعاد پخ ها رعايت نشده باشد ، پرنده برابر تبصره دو ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها ،‌ به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد .
۲- در صورتي كه مالك تقاضاي تمديد را داشته باشد و قبل از مهلت مندرج در پروانه جهت تمديد به شهرداري مراجعه ننمايد ، مشمول مابه التفاوت عوارضات خواهد شد .
۳- پروانه ساختماني صادر شده به مدت ۳ سال از تاريخ صدور داراي اعتبار مي باشد و پس از آن به مدت دو سال طي دو مرحله يك ساله تمديد خواهد شد و در صورتي كه مالك طي ۵ سال نتواند ساختمان را احداث و تكميل نمايد مشمول پرداخت عوارضات روز خواهد شد .
۴- جهت صدور پايان كار ، نماسازي قسمت هاي مشرف بر معابر و همچنين مشرف بر حياط پلاك هاي مجاور و نيز رفع مشرفيت ها الزامي است .
۵- در صورتي كه پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع گردد و اجراي كار مغاير اصول شهرسازي و ضوابط ايستايي باشد ، پرونده به كميسيون ماده صد ارجاع و كميسيون حسب مقررات جاري ، رأي به تخريب بناي احداثي صادر خواهد نمود و در غيراين صورت حكم و جريمه و مالك جهت انجام مراحل بعدي ملزم به پرداخت جرايم و عوارضات متعلقه مي باشد .
۶- پس از پرداخت كليه بدهي ها حسب مورد پروانه تمديد و يا پايان كار صادر خواهد شد .

منبع :
برچسب ها :

نظرات ۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *