۲ هفته پیش
مدیریت

مناقصه

  آگهي تجديد مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زيراز طريق آگهي اقدام نمايد:  موضوع مناقصه : تهيه و اجراي گاباري بلوار شهيد سردار سليماني  به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۱۰ ادامه مطلب

۳ هفته پیش
مدیریت

مناقصه

   آگهي  مناقصه (چاپ اول/چاپ دوم): شهرداري خميني شهر در نظر دارد : ۱- تجديد مناقصه عمليات پياده روسازي معابر سطح شهر به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۹ ۲-مناقصه عمليات زيرسازي و آسفالت معابر بلوار صفاييه به شماره ادامه مطلب

۳ هفته پیش
۴ هفته پیش